สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว