กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
 • แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
 • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 • แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
 • แบบฟอร์มสิทธิ์การรักษาพยาบาล (แบบ 7127)
 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองทั่วไป
 • แบบฟอร์มขอหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อใช้ประกอบการคืนเงินเบิกเกินส่งคืนให้แก่หน่วยงาน
 • ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
 • แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
 • แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน และประมาณการค่าใช้จ่าย
 • แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

กลุ่มอำนวยการ

 • บันทึกข้อความรับรองการหักเงินเดือน/หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  .PDF .DOC
 • หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน .PDF .DOC