นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทร 045-789103
นางสาวณัฐนันท์ บุญเสนอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 045-789103
นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 045-789103
นายสรศักดิ์ พรมนิล
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร 045-789103