นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร 045-789646
นางสาวชฎาพร บุญบรรลุ
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร 045-789646