การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2