นายสัญญา กุลเกลี้ยง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร 045-789647
นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร 045-789647
นายกฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร 045-789647
นางชัชฎาภรณ์ บุญทวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 045-789647
นางสาวภัทรพร เชียงสวนจิก
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทร 045-789647