นางอนุชิตา ภาระเวช
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร 045-789647
นางสาวสุวนิตย์ สมสืบ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร 045-789647