นางยุภาพรรณ ศรีบุระ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 045-789646
นางสาวดารา อิฐทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร 045-789646
นายปิยะ ส่งเสริมสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร 045-789646
นางสมจิตร แสงชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 045-789646
นางสาวสุนิสา สนิท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 045-789646
นางสาวจิตรลดา ต้นพรหม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 045-789646
สิบเอก ณพชร ศักขิณาดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 045-789646
นางสาวสลักจิตร วิเชียรศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 045-789646
นางสาวประเสริฐศรี บุญหล้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 045-789646
นายปุนภพ ศรีบุระ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 045-789646
นางสาวศุภลักษณ์ แสนศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร 045-789646