สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ยกเลิกเก็บสำเนา
previous arrow
next arrow

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
นายอาวุธ ทองบุ
นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา
previous arrow
next arrow

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียน
นักเรียน
ครู
บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรม สพป.ยโสธร เขต 2

กิจกรรมโรงเรียน

แสดงข้อมูลทั้งหมด

แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด

รายการที่แสดงอยู่นี้จากระบบ EO-CMS โดยเป็นหนังสือรายการล่าสุด จะไม่แสดง “สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน” หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการและลงรับหนังสือทั้งหมดที่ สพป.ยโสธร เขต 2 แจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า EO-CMS เพื่อแสดงรายการทั้งหมด

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มอำนวยการ 2023-11-30 14:31:08

การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มอำนวยการ 2023-11-30 14:22:50

ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 2023-11-30 10:43:45

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2023-11-30 10:15:41

ติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2023-11-30 09:43:42

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2023-11-29 16:20:40

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว สพป.ยโสธร เขต 2

จดหมายข่าวโรงเรียน

Active Learning
Active Learning
นโยบาย สพฐ.
นโยบาย สพป.ยโสธร เขต 2
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
KM การจัดการความรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
382 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ 045-789477 โทรสาร 045-789477
Email: [email protected]
Website: http://www.yst2.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/YST2Official
Youtube: https://youtube.com/@YST2Official