king10
วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพ
yaso2model
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ita-2567
ยกเลิกเก็บสำเนา
previous arrow
next arrow

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
นายอาวุธ ทองบุ
นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา
previous arrow
next arrow
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียน
นักเรียน
ครู
บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก

รายการที่แสดงอยู่นี้จากระบบ EO-CMS โดยเป็นหนังสือรายการล่าสุด จะไม่แสดง “สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน” หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการและลงรับหนังสือทั้งหมดที่ สพป.ยโสธร เขต 2 แจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า EO-CMS เพื่อแสดงรายการทั้งหมด

ส่งคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการชุมนุมสาธารณะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2024-07-18 16:44:24

กิจกรรมตรวจคัดกรองและวินิจฉัยสายตาเด็กวัยเรียนให้ได้รับการตัดแว่นในกลุ่มเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติและโรคตาในเด็กวัยเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2024-07-18 14:37:58

ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2024-07-18 09:40:22

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2024-07-18 09:32:31

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2024-07-17 16:37:41

กิจกรรม สพป.ยโสธร เขต 2

แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
แสดงข้อมูลทั้งหมด
นโยบาย สพฐ.
นโยบาย สพป.ยโสธร เขต 2
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
KM การจัดการความรู้

จดหมายข่าว สพป.ยโสธร เขต 2

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

โครงสร้าง

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลการติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Q&A

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

E–Service 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การขับเคลื่อนจริยธรรม 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
382 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ 045-789477 โทรสาร 045-789477
Email: [email protected]
Website: http://www.yst2.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/YST2Official
Youtube: https://youtube.com/@YST2Official