1. ส่งเสริมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาสถานศึกษาและเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
  4. การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความเป็นเลิศที่เหมาะสมกับบริบท