นายพิทยา นามบุญลือ
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
โทร 045-789647
นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
โทร 045-789477
นายอาวุธ ทองบุ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
โทร 045-789645
นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
โทร 045-789647