“ภายในปีงบประมาณ 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีความเป็นเลิศ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน”