นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร 045-789477
นายเอกพจน์ แก่นจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 045-789477
นายปุนภพ ศรีบุระ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร 045-789477