นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร 045-789106
นายบรรชา เพชรโพธิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร 045-789106
นางแก้ว ฉัตรจอหอ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทร 045-789106
นางสาวนิภาพร ทำดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร 045-789106
นางสาวพรทิพย์พา แสนพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร 045-789106
นางสุภักดี วงค์ภา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร 045-789106
นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร 045-789106
นางสาวสุณิตรา สมญาติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร 045-789106
นายวีระพล โสมณวัตร
พนักงานพัสดุ ส.4
โทร 045-789106
นางสาววินิดา บุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร 045-789106
นางสาวกุลภรณ์ พูลทวี
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร 045-789106
นางสาวสุวนันท์ สีดี
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร 045-789106
นางสาวสุรัตน์วดี สร้อยจักร์
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร 045-789106