มาตรการด้านความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ ในการปฏิบัติงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน