ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1