สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ณ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจริยา กรุณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายสะอาด เนาวราช ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างมิ่ง โคกสำราญ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐานการศึกษา และจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกก่อง โรงเรียนบ้านช่องเม็ก และ โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว