สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ณ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางสาวทับทิม ยอดธรรม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โคกนาโก ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐานการศึกษา และจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ โรงเรียนบ้านคำกลาง โรงเรียนบ้านหนองชุม โรงเรียนบ้านโคกนาโก โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) และ โรงเรียนบ้านหนองแข้ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว