สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ณ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โพธิ์ไทร เชียงเพ็ง ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐานการศึกษา และจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ โรงเรียนบ้านป่าตอง และ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังในนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นกับเพื่อนที่บ้านพักของนักเรียนด้วย

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว