สพป.ยโสธร เขต 2 สำรวจความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ณ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการสำรวจความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ประกอบด้วย นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางแก้ว ฉัตรจอหอ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฐนันท์ บุญเสนอ และ นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ออกประเมินตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากการเกิดวาตภัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ณ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว