สพป.ยโสธร เขต 2 “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล”

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ฉบับภาษาไทย

A Declaration of Intent to Administrate Yasothon Primary Educational Service Area Office 2
ฉบับภาษาอังกฤษ

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567