สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกสร้างสุขในองค์กร บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 หัวใจสีเขียว (Green Office)

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกสร้างสุขในองค์กร บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 หัวใจสีเขียว (Green Office) เพื่อให้บุคลากรทุกคนทุกระดับเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การดำรงชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและช่วยโลก ด้วยการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณสำนักงาน จัดการมลพิษในสำนักงานที่กระทบกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างระบบสุขลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว