ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม บุคลากรทางการลูกเสือ

สำนักงานบลูกเสืออำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงนลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาเจริญ และสโมสรลูกเสืออำนาจเจริญ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกับสโมสรลูกเสืออาสาศรีตรัง จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญริ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2567


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 และสโมสรลูกเสืออาสาเมืองสมุทร จัดฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 24-27 มี.ค. 2567 (รายละเอียด)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)


สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)


สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1


สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C) หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุนใหญ่ (A.T.C.) และหลักสูตรวิชาพิเศษแผนที่เข็มทิศ


สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)


สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.)


สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)


สำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)


สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่)