ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคลเพื่อเลื่อนระดับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ปะเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคลเพื่อเลื่อนระดับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ปะเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ