สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 28 โรงเรียน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งไม่ผู้ยื่นข้อเสนอตามระยะเวลาและวิธีที่กำหนด จึงยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยมี นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว