สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารอัตรากำลัง/เกลี่ยอัตราลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารอัตรากำลัง/เกลี่ยอัตราลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว