สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ โรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทโรงเรียนบ้านนาเวียง

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ โรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทโรงเรียนบ้านนาเวียง ซึ่งโรงเรียนได้จัดประสบการณ์เป็น 4 หมวด 1 กลุ่มงาน คือ หมวดชีวิตประจำวัน หมวดประสาทรับรู้ หมวดภาษา หมวดคณิตศาสตร์ และกลุ่มงานวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับสูงต่อไป ณ โรงเรียนบ้านนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

https://www.facebook.com/YST2Official/posts/759955006307020