สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือนหลัง)

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายสัญญา กุลเกลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยมี นางประไพ เจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และคณะ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือนหลัง) โครงการสำคัญ อาทิ โครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาและกระตุ้นการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand10 for Health) วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล และ โครงการเด็กไทยสายตาดี ซึ่งการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการข้างต้นสอดรับกับนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ในการสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ (Coaching) การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/YST2Official/posts/761740992795088