สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ยโสธร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ยโสธร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/YST2Official/posts/763412605961260