กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ .PDF
 • แบบฟอร์มแบบคำขอใช้วุฒิ ปรับวุฒิ ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น.PDF
 • แบบคำขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) .PDF
 • แบบคำขอหนังสือรับรอง .PDF
 • แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้า และชื่อสกุลตามคู่สมรส .PDF
 • แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน .PDF
 • แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อประกันตัวผู้ต้องหา .PDF

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • ใบแจ้งแนวทางปฏิบัติเงินประกันสัญญา (เงินสด).PDF .DOC
 • แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) .DOC
 • แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ7127) .DOC
 • แบบคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7129) .DOC
 • แบบหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7130)(รับรองสิทธิคนไข้ใน) .DOC
 • แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) .DOC
 • แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) .DOC
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) .PDF .XLS
 • แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร .PDF .DOC
 • แบบฟอร์มสำหรับผู้เบิกค่าเช่ารายใหม่ .DOC
 • แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) .PDF .DOC
 • ใบสำคัญรับเงิน .PDF .DOC
 • แบบสัญญาการยืมเงินไปราชการ (แบบ 8500) .PDF .DOC
 • แบบสัญญาการยืมเงินไปสำหรับโครงการหรือการฝึกอบรม (แบบ 8500) .PDF .DOC

กลุ่มอำนวยการ

 • บันทึกข้อความรับรองการหักเงินเดือน/หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  .PDF .DOC
 • หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน .PDF .DOC
 • บันทึกข้อความรับรองการหักเงินเดือน/หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  .PDF .DOC
 • หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน .PDF .DOC

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • แบบ พฐ.02 แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.04 แบบสำรวจเด็กเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน หรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.05 รายงานผลการสำรวจข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ในเขตพื้นที่บริการ .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.09 หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.10 หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.11 แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.12 แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.12-1 บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.12-2 บัญชีรายชื่อเด็กในเขตพื้นที่บริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.12-3 แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.12-4 แบบสรุปผลการรับนักเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.13 แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.13-1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.14 แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.15 แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.16 แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.17 แบบหนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.17-1 แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.18 แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.18-1 แบบหนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.18-2 แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.19 คำร้องขอย้ายนักเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.19-1 แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.19-2 แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.19-3 แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.20 แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.20-1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.20-2 แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.20-3 แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.20-4 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.23 แบบรับรองการไม่มีตัวตน .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.24 แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 .PDF .DOC
 • แบบ พฐ.25 แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนเด็ก .PDF .DOC